That site

What is joanfuste.com about?

Posted by Joan Fusté on 10 January 2018

Welcome to joanfuste.com

This is a site devoted to collectors, geeks and knowledege fans.

Aquest és un lloc dedicat als colecconistes, geeks i amants del coneixement.

Este es un sitio dedicado a los coleccionistas, geeks y amantes del conocimiento.

Who is Joan Fusté?

I'm a collector, and a programmer too. And a culture lover, so, I'm interested in all knowledge branches around the world.


Soc un coleccionista, i també programador. I un amant de la cultura, això que estic interesat en totes les branques del coneixement del món.


Soy un coleccionista, y también programador. Y un amante de la cultura, así que estoy intersado en todas las ramas del conocimiento del mundo.

Languages

Not an expert, I love to express myself in three main languages: English, Catalonian and Spanish. So, this site will have content in the mentioned languages, but not all the content will be written or translated in the three languages.


No soc un expert, però m'agrada expressar-me en tres idiomes principals: anglés, català i espanyol. Així doncs aquest lloc tindrà continugt en els mencionats idiomes, però no tot el contingut estarà escrit o traduït als tres idiomes.


No soy un experto, pero me gusta expresarme en tres idiomas principales: inglés, catalán y español. Así pues este lugar tendrá contenido en los idiomas mencionados, pero no todo el contenido estará escrito o traducido en los tres idiomas.

Subjects

But, what subjects will be the object of this site? Well, as mentioned, I'm a collector, a die-hard fan of Blade Runner, movies, books, music, games, and a lot of stuff. Also, I'm interested in programming and technical news. Additionally, culture and knowledge are ever in my focus. So, any news about these areas will be the goal of this site. Also, I'm an Amazon top reviewer, and the best products I've bought and tested, will be reviewed here for your pleasure. The tiny comissions generated could be a good aid to maintain the site.


Però, quins seran els temes objectiu d'aquest lloc? Be, tal com he dit, soc un coleccionista, un gran amant de Blade Runner, cinema, llibres, música, jocs i una pila d'altres coses. També m'interessen les novetats en vers la programació i la tecnología. A més a més, la cultura i el coneixement sempre estan al meu punt de mira. Per tant, qualsevol noticia sobre aquests temes seran objecte d'aques lloc. Finalment, son un top reviewer d'Amazon, i els millor productes que he comprat i provat seran comentats aquí pel teu profit. Les minses comissions que s'en derivin poden ser d'ajuda per mantenir el lloc.


Pero, ¿cuales serán los objetivos de este sitio? Bien, tal como he dicho, soy un coleccionista, un gran amante de Blade Runner, cine, libros, música, juegos y un montón de cosas más. También me interesan las noticias sobre la programación y la tecnología. Además, la cultura y el conocimiento siempre están en mi punto de mira. Por lo tanto, cualquier noticia sobre estos temas serán objeto de este sitiio. Finalmente, soy un top reviewer de Amazon, y los mejores productos que he comprado y probado serán comentados aquí para tu propio provecho. Las mínimas comisiones que se generen pueden ayudar a mantener el sitio.